European Court of Human Rights — Ryabykh v. Russia, Application no. 52854/99 (2003.7.24) (European Court of Human Rights) (Judgment)

Human Rights European Court of Human Rights